Atık Yönetimi

Çevresel Duyarlılık

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını 2005 yılında sertifikalandırmış olan Bursagaz, şirket bünyesinde kurduğu sistemin sürekliliğini sağlamaktadır. Her yıl çevre risk analizlerini gerçekleştirerek çevre yönetim programını oluşturan Bursagaz’ın çevresel yönetim anlayışının en önemli bölümünü atık yönetimi ve çevre izinleri oluşturmaktadır.

Çevresel etik değerlendirmelerimiz bize detaylı bir analiz çıktısı sunmakta ve gelecek risklerini görerek toplumsal güvenlik uygulamalarını garanti altına almamızı sağlamaktadır.

Bursagaz bünyesinde atıkların bertarafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olan; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik kapsamındaki metodlara göre yapılmaktadır. Bursagaz’da atıklar 7 farklı alanda kategorize edilmiştir. Tehlikeli atıklar; elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller-aküler, atık yağlar ve tıbbi atıklar olarak sınıflandırılan atıklar istasyonlarda bulunan geçici atık depolama sahalarında depolanmaktadır. Atık Kirli filtreler doğrudan gaz ve gaz içindeki kompozit bileşenlere temas ettiğinden tehlikeli atık sınıfındadır ve geri dönüşümü mümkün değildir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atıklar depolama alanında 6 aydan fazla depolanamamaktadır. Bu sebeple yılda iki defa tehlikeli atıklar bakanlık tarafından lisanlı bertaraf firmasına teslim edilmektedir. 2015 yılında toplam atık miktarının %3 ‘ü tehlikeli atıklardan oluşmaktadır.

Bursagaz bünyesinde çoğunluğunu atık metal sayaçların oluşturduğu metal atıklar geri dönüşüme gönderilmektedir. 2015 yılında Hamitler İstasyonun revizyonu ile metal atık miktarında artış olmuştur. 2015 yılında metal atıkların geri dönüşümünden 49.110,00 TL kazanç sağlanmıştır. Doğalgaz ürününün yapısı itibariyle paketlenmemesi nedeniyle herhangi bir ambalaj atığı oluşmamaktadır. Bursagaz bünyesinde oluşabilecek ambalaj atıkları satın alınan sayaç, diğer malzemelerin karton atıklarından ve ofiste çıkan ambalajlardan oluşmaktadır. 2015 yılında bireysel çöp kovalarının kaldırılıp her ofise birer ambalaj atığı ve evsel atık kutusu yerleştirilerek çalışanlarda farkındalık artırılmış ve ofiste çıkan ambalaj atıklarının evsel atıklara karışması önlenmiştir. Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak ambalaj atığı kutularında biriktirilip geri dönüşüm firmasına gönderilmektedir. 2014 yılının sonunda oluşan elektronik atık, atık yağ, akü, kompozit atık, kurşun, tıbbi atık tehlikeli atık sınıfına girmekte olup stokta tutulmuş ve 2015 yılının başında bertarafı sağlanmıştır. Atık yağ analizi yapılarak atık yağların 1. kategoride olduğu görülmüş bertaraf firması kategoriye göre belirlenmiştir. Her türlü atık ve artığın, toprağa ve suya zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı biçimde toprağa verilmesi, depolanması engellenmekte; aylık değerlendirme tutanağı/ çevre saha gözlemleri raporlanmaktadır. Bu kapsamda çevreye zarar oluşturacak herhangi bir sızıntı meydana gelmemiş olup, ISO 14001 dış denetimleri aracılığıyla uygunluk denetlenmektedir. Bursagaz bünyesinde atıkların ithalatı ve ihracatı, aynı zamanda atıkların işlem görme durumu söz konusu olmamaktadır.

Bursagaz’ın istasyonlarının tamamı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gerekliliklerine uygun olarak işletilmekte ve tüm istasyonlar ‘Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğine’ göre incelenmiş olup, Çed Kapsam Dışıdır yazısı mevcuttur. Bursagaz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek 2 / 1.2.2 maddesinde yer almakta olup ‘Emisyon İznine’ tabidir. Tüm istasyonlar için çevre izin süreci başlamış olup Çevre İzinleri ve Geçici Faaliyet Belgeleri alınmıştır. İstasyonlarda oluşan hava emisyon değerleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetlenmekte olup; istasyonların çevre izin süreçlerinde 2 yıllık periyotlarla ölçümleri aktif olarak Çevre Mühendisi ve Çevre Danışmanı eşliğinde yürütülmektedir. Emisyon değerleri yasal sınırlar içerisinde olup, Bursagaz bünyesinde çevresel etki konusunda meydana gelmiş etkisel bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bursagaz bünyesinde asit, biyoasit ve kırıcıları içeren bir hidrolik kırılma süreç açısından mevcut değildir. Bu kapsamda Bursagaz ile BOTAŞ arasında yapılan bağlantı anlaşmasına istinaden, Bursagaz’ın 2014 yılında yapımına başlamış olduğu İznik yatırımında, BOTAŞ doğalgaz yüksek basınçlı boru hatları ve şehir içi orta ve düşük basınç boru hatları inşaat faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüştür. BOTAŞ yüksek basınç boru hatlarının güzergah tespiti sırasında çoğunlukla orman patika yolları kullanılmış olup , Bursagaz’ın çevre duyarlılığını göstermek adına, gerektiğinde hat uzunluğunun ve maliyetin artmasına rağmen farklı güzergahlar seçilmiştir. BOTAŞ tarafından kamulaştırması gerçekleştirilen şahıs parsellerinde yer alan ağaçlar için parsel sahiplerine bedelleri ödenmiş olup, şahıs parsellerinde yer alan ağaçların sağladığı emisyon nötralizasyonu seviyesinde fidan dikimi Bursagaz tarafından gerçekleştirilmiştir. İznik yatırımında kazılar esnasında arkeologlar ile çalışılmış olup toprak altından çıkan tarihi önemi olan kalıntılar İznik Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yapılan tüm çalışmaların maliyetini Bursagaz üstlenmiş olup Botaş boru hattına gaz akışı sağlanmasına müteakip bağlantı hattının devri BOTAŞ’a sağlanacaktır. Yapılan tüm faaliyetler sayesinde yerel ekonomiye ciddi katkılar sağlanmıştır. İl Çevre ve Şehiricilik Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda ÇED kapsam dışı yazısı alınmıştır. Ayrıca, 2015 yılında İznik istasyonunun Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında “Kapsam Dışı” olduğu tespit edilmiş olup; 2016 yılı itibari ile Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar tamamlanıp Çevre İzni Kapsam Dışı yazısı alınacaktır.

2014 yılının aralık ayında Kestel İstasyonunda kokulandırma tankındaki bakım çalışmaları nedeniyle etrafa 250 ml civarında tetrahidrotiofen ve 2-metilpropan-2-tiyol maddesi (doğalgaz için kokulu katkı maddesi) yayılmış olup, alanda çalışmakta olan bakım ekiplerinin müdahalesi, acil eylem planındaki uygulamalar kapsamında hayata geçirilmiştir. Oluşan koku sebebiyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne şikâyette bulunulmuş ve müdürlük tarafından yapılan incelemede, emisyon sınır değerinin aşılması sebebiyle 2014 yılında herhangi bir parasal ceza kesilmemesine rağmen 2015 yılında 2872 sayılı Çevre Kanununa ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre 42.232,00 TL idari para cezası verilmiştir.

2015 yılı içerisinde ödemesi gerçekleştirilen Kestel İstasyonu kokulandırma tankı dışında çevresel etkilerle ilgili olarak parasal ve parasal olmayan herhangi bir cezai durum ile karşılaşılmamıştır. 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar ile mevcutta Gürsu ve Hamitler istasyonunda bulunan atık sahalarına ilave olarak diğer tüm istasyonlara tehlikeli atık kutusu yaptırılmıştır. Mevzuat gerekliliklerine göre; tüm istasyonların, Büyük Endüstriyel Kazalardan Korunması ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ‘e göre SEVESO Bildirimi (kimyasal madde miktarı) yapılmış olup kapsam dışı olduğumuz görülmüştür. 2014 yılında istasyonların atıksu bağlantı izinleri için BUSKİ ve OSB Müdürlüklerine başvurularak atıksu bağlantı izinleri alınmış olup 2015 yılında da geçerliliği devam etmektedir. 2014 yılında Gürsu ve Hamitler istasyonuna yaptırılan ‘Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ 2015 yılında tüm istasyonlar için yenilenmiştir. Sigorta bedeli için 1.380,00 TL ödenmiştir. Çevresel etkilerin minimize edilmesi amacıyla; 2015 yılında istasyonlara yapılan atık kutuları için 4.956,00 TL, atık bertarafına 3.711,00 TL harcanmıştır. Aynı şekilde emisyon düzeylerinin tespiti amacıyla 2015 yılında 5.520,00.TL emisyon ölçüm bedeli ödenmiştir. Atık Yağ Analizi için 1.657,9 TL ödenmiştir. Çevre Yönetim Sistemi’nin yönetilmesi konusunda çevre mühendisi personel maliyeti dışında 2015 yılında 21.948,00 TL çevre danışmanlık tedariki harcaması gerçekleşmiştir. İstasyonlarda kullanılan kimyasal malzemeler alınırken, tedarikçilerden kimyasalların Malzeme Bilgi Güvenli Formları alınmakta ve alınan MSDS ‘ler ortak klasörlerde ve kimyasalların bulunduğu yerlerde muhafaza edilmektedir.

Çevresel kriterler açısından yeni tedarikçilerin %100 ‘ü çevresel etki değerlendirmesi açısından değerlendirilmektedir. Doğalgazın ürün yapısı ve mevzuatlar gereğince verimliliğini artırmak için bileşke yapısında değişiklik yapma imkânı bulunmamakla birlikte, kullanıcılara güvenli ve verimli kullanım konusunda web sitesi, Mavi Yeşil dergisi, basın bültenleri, TV programları ve Sosyal Medya aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bursagaz bünyesinde nakliye de dahil olmak üzere, çevresel etkilerin seviyesi çevre boyut etki boyut analizi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu analiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yürütülmektedir. Bursagaz bünyesinde ürünün lojistik amaçlı taşınması mümkün olmamakla birlikte, sahada hat imalatı için malzemeler Bursagaz ana depolama sahasından alt yükleniciler tarafından sözleşme kapsamında taşınmaktadır. Bu taşıma işlemleri sırasında polietilen, çelik boru malzemelerinin çevreye doğrusal bir zarar oluşma özelliği bulunmadığından herhangi bir çevresel etki oluşmamaktadır. Çevresel etkileri azaltmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla iyileştirme ve önleme çalışmaları kapsamında 2015 yılı için çalışmalar devam ettirilmiştir. Sahada değişik lokasyonlarda çalışan personelin şirkete gelmeden evden çalışma noktalarına gitmesi sağlanmıştır. Saha ekipleri araçla yapılan çalışmalarında yol optimizasyonu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bursagaz, gelecek nesillere yaşanabilir bir yaşam alanı ve doğal kaynak bırakabilmek, çevresel etkileri minimize etmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla mevzuata uyumu tam olarak yapmaktadır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.