Bursagaz Yönetim Takımından Mesaj

Bursagaz’ın Sesini Duyun Değerli Paydaşlarımız

“Sürdürülebilir ve yenilikçi hizmet anlayışı temelinde paydaşlarına sunduğu hizmeti her geçen gün geliştirmekte olan Bursagaz’ın“ Sürdürülebilir ve güvenli doğalgaz arzı sağlamak ve ilkleri başararak; yasal mevzuatlara uygun, kaliteli, çevreci, çözüm odaklı dağıtım hizmeti sunmak” misyonunun ışığında sektöründe emin adımlarla ilerlemesinin gururunu yaşamaktayız.

Her yıl şirketimiz, vatandaşlarımız, dünyamız ve gelecek nesillerimiz için en iyisini diliyoruz. Geleceğimizin ürettiğimiz çıktılarla şekilleneceğine inanıyoruz. İşte bu Bursagaz’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını nasıl desteklediğini gösteren en önemli unsurdur.

Bu yıl 3.sünü yayımlanan sürdürülebilirlik raporlamasında Bursagaz Yönetim Takımı olarak Bursagazın faaliyetleri ile ilgili çalışmaları sizinle paylaşıyor olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isteriz. 2004 yılından bu yana Bursagaz A.Ş; gerçekleştirdiği başarılı projeleri, çalışma azmi, topluma ve çevreye duyarlı istikrarlı çalışmaları ile hem global hem de yerel arenanın yükselen değerlerinden biridir. 2015 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ile övünç duyuyor, gelecek süreçte de devamını diliyoruz. Bursagaz sürdürülebilirlik düşüncesi ve stratejik yönetim bakış açısı ile belirlediği kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal hedeflerini “Doğalgaz dağıtımında Dünya klasmanında örnek bir kuruluş olmak, grup şirketlerine sinerji yaratacak müşteri portföyünü kazanmak” vizyonu çerçevesinde belirlemektedir. Stratejik yönetimde maddi varlıkların yanı sıra gayri maddi varlıkları da aynı ölçüde benimsemekle birlikte stratejik planlama çalışmalarında çalışanlarının katılımı için çeşitli anketler, analizler ve beyin fırtınası çalışmaları gerçekleştirmektedir.Tüm bunların sonucunda elde edilen çıktılar Bursagaz’ın geleceğini şekillendirmektedir. Stratejik yönetim alanında gerçekleştirdiği bu başarılı çalışmaları uluslararası alanda da takdir gören Bursagaz, stratejik yönetim alanında dünyada en prestijli kurumlardan biri olan Palladium Grup tarafından “Hall of Fame for Executing Strategy” (stratejik yönetimde başarı) ödülüne layık görülmüştür. Ödül bizzat kurumsal karne yaklaşımı öncüleri, Harvard Üniversitesi profesörleri, Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından takdim edilmiştir.

Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri de stratejik planlama sürecinin bir parçası olmakla birlikte hedefler; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan sürdürülebilirlik matrisi ile ortaya çıkmaktadır. Bu matris sonucunda ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik alanında stratejik öncelikli konularımız enerji arz güvenliği başta olmak üzere; sağlık ve güvenlik risk yönetimi, iş verimliliği ve ekonomik performans, insana yatırım, enerji yönetimi, bilgi toplumu yönetimi, paydaş beklenti yönetimi, toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği, kurumsal yönetim ve etik iş uygulamaları, sera gazı yönetimi ve iklimle mücadele, tedarik zinciri ve malzeme yönetimi, çevresel etki ve atık yönetimi olarak sıralanabilir. Öncelikli konularımıza bağlı olarak oluşturduğumuz sürdürülebilirlik uzun vadeli hedeflerimiz ise; sektör stratejilerini etkilemek, şebekenin optimum yönetimini sağlamak, teknik riskleri planlamak ve yönetmek, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini yaygınlaştırmak; sürdürülebilir gelecek için paydaş beklentilerini karşılayan inovatif projeler gerçekleştirmek, kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısını yaygınlaştırmak, paydaşlar ile etkin iletişim kurmak, çevresel riskleri yönetmek olarak belirlenmiştir. Tüm bu hedeflerimize doğru ilerlerken gerekliliklerini kurum kültürü içinde benimsediğimiz; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği sertifikalarını temel almaktayız.

2015 yılında sektörün ilk ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği sertifikasını almak, kurumsal yapı ve paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliği açısından Bursagaz’ın büyük bir adımlarından biridir. Bu sertifikasyon ile şirketin tüm süreçleri incelenip ve Bursagaz’ın enerji arz güvenliğini korumak adına geliştirdiği örnek sistemlerden SCADA, GIS, Yol-Bil gibi sistemlerin geliştirilme çalışmaları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sürdürülebilirlik hedefi olmasının yanı sıra, kurumsal yapının stratejik amaçları arasında da yer alan teknik riskleri planlama çalışmalarına da büyük katkı sağlayan ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği sertifikası çerçevesinde şirketin kritik süreçleri üzerinde durularak acil eylem planları ve tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.

Son iki yıldır etkin bir şekilde yürütülen sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarımız çerçevesinde “Yaşamın Sesini Duymak” konsepti ile yola çıkarak yayımladığımız 2011-2013 yıllarını kapsayan Bursagaz’ın sürdürülebilirlik raporu “Türkiye’nin ilk A+ sürdürülebilirlik raporu” olarak konumlanmıştır. 2014 yılını kapsayan ikinci sürdürülebilirlik raporu da aynı başarıyı göstermiş ve 2015 yılında dünya enerji dağıtım sektöründe yayımlanmış ilk rapor, Türkiye’de ise yayımlanmış ilk kapsamlı G4 sürdürülebilirlik raporu unvanı almıştır. 2015 yılını kapsayan sürdürülebilirlik raporlamamızda ise UNDP tarafından belirlenmiş olan 17 global sürdürülebilirlik ilkesini, SDG pusulası olarak raporlama sürecimize dahil etmiş bulunmaktayız. Raporlamanın yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalığın geliştirilmesi hedefiyle, “Bursagaz Sürdürülebilir Yaşam Platformu” tarafından 2015 yılında Bursa’nın ilk “Sürdürülebilir Yaşam” Konferansı gerçekleştirilmiş ve 400 katılımcının yanı sıra Türkiye ile Almanya olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda uzman kişilerin konferansa konuşmacı olarak katılımını sağlamıştır. “Bursagaz Sürdürülebilir Yaşam Platformu” sürdürülebilirliğe değer yaratmak adına bir araya gelen gönüllü Bursagaz çalışanlarından oluşturulmuş bir platformdur. Orta vadede sürdürülebilirliğin tanıtımı; insan, ekonomi, enerji, operasyonel mükemmellik ve sosyal sorumluluk bakış açısıyla geliştirilmiş olan Bursagaz sürdürülebilirlik çarkı modellemesinin tüm sektörler bazında öncü bir çalışma olarak yayılımının sağlanması amaçlamaktadır. Uzun vadede hedeflenen ise sürdürülebilirlik bilincinin toplumda oluşumuna katkı sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kavramına her alanda öncelik veren Bursagaz “sürdürülebilir yaşam platformu” ile sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını genişletmiş ve toplum ile daha etkin bir iletişime geçmiştir.

Bu yıl sürdürülebilirlik hedefleri ile birbirine sıkı sıkıya bağlı olarak gördüğümüz sorumluluk anlayışımızın kaynağı olan Bursagaz kurumsal vatandaşlık yaklaşımının 10.yılını kutlamaktayız. Bu yaklaşımımız geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine destek olma, onları spor faaliyetlerine teşvik etme amacından güç almaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerimiz doğrultusunda başarılı projelere imza atmış olup bir okulun yenilenmesi, özel eğitim sınıflarının açılması, laboratuar ve kütüphane açılışları gerçekleştirmiş ve öğrencilere burs ve eğitim yardımları sağlamış bulunmaktayız. Kurumsal vatandaşlık bakış açısı çerçevesinde güçlü bir şekilde desteklediğimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında 2015 yılında 493.720 TL toplumsal yatırım yapılmıştır.

Bursagaz’ı son 5 yıl için ana gelir kalemleri, müşteri hizmet kalitesi, paydaş memnuniyeti, teknolojik yatırımları açısından değerlendirdiğimizde performansımızın hedefler bakımından üst seviyede seyretmekte olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra performansımız ile ilişkilendirmek adına ülke genelindeki gelişmeleri inceleyecek olursak, 2015 yılında hükümetin elektrik üretim politikası kapsamında hidroelektrik santrallerine yönelimi hem özel hem kamu sektöründeki doğalgaz çevrim santralleri aracılığıyla oluşan elektrik üretimini sınırlandırıldığı görülmüştür. Bu nedenle 2015 yılında Türkiye’de doğalgaz tüketimi önceki yıllara kıyasla ilk kez azalma göstermiştir. Bu azalma özellikle doğalgaz ile elektrik üretim alanına ciddi bir biçimde yansımıştır. Doğalgaz tüketimlerinin düşmesinin aksine, 2015 yılında toplu konut projeleri artmış ve hizmet sektöründe gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak bizler de 2016-2020 yılları arasında gaz kullanıcısı sayısında artışı ve beraberinde hava kalitesinde de önemli pozitif bir değişimi öngörmekteyiz. Tüm bu olumlu gelişmeler elbette yerelde gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla bütünleşmektedir. Bunlardan biri İznik ilçesine yapmış olduğumuz yatırımımızdır. Tabii ki, bunca başarılı çalışmaların arkasındaki performansımızda işimizin doğası ve piyasamız gereği oluşan risklerimiz mevcuttur. Özellikle 2016 yılında EPDK tarafından revize edilecek olan tarifemizin getireceği değişikliklere ilişkin önlemlerimizi operasyonel ve yönetsel alanda şimdiden almaktayız. Hem lobicilik faaliyetlerimiz hem de kurumsal girişimlerimiz ile sadece Bursagaz için değil dağıtım şirketlerinin tümü için belirlenecek optimum düzeyde bir tarifenin oluşturulması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Sistem ve süreç entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, iş performansının artırılması amacıyla EWE Türkiye Grup şirketleri bünyesinde başlatılan Ritim projesinde Bursagaz’ın önemli rolü bulunmaktadır. Gelecek süreçte ana hedeflerimizden biri olan bu proje, daha fazla emek ve çalışma süresi gerektirse de sürdürülebilirlik adına başta Bursagaz olmak üzere, EWE Türkiye Grubu şirketlerinin daha da sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır.

Gerek kurumsal gerekse sürdürülebilirlik hedefleri olsun, Bursagaz’ın çalışmalarını paydaşları için maksimum fayda yaratmak ilkesiyle şekillendirmekte olduğunu belirtmek isteriz. Sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir bir gelecek yaratma amacıyla ilerlediğimiz bu yolda sizlerin desteği ile emin adımlarla ilerlemekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz dönemden itibaren hizmetlerimize duyduğunuz güven bizlere güç vermekte, sizlere her geçen gün daha iyi hizmet sunmak adına çalışma azmimizi artırmaktadır.

Hep birlikte mutlu, güven dolu ve sürdürülebilir yarınlara yelken açmak dileğimizle… Saygılarımızla,
Bursagaz Yönetim Takımı

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.