Etik Yönetimi Anlayışı

Sağduyu ile Bakmak

Bursagaz etik yönetim anlayışı kapsamında son 5 yıldır stratejik karnesinde kurguladığı “Yaşayan Değerlere Uyum Sağlama “ stratejik amacı ile kurumsal kültürün oluşturulması adına insiyatifleri hayata geçirmektedir. Bursagaz’ın etik değerlerini, ilkelerini, standartlarını ve bağlı davranış normlarını oluşturan etik değerler uygulaması; her bir paydaş türü için şirketin davranışlara karşılık vereceği yönetim tarzını belirlemektedir. Bursagaz etik değerler uygulaması toplamda 6 farklı etik yön ve buna bağlı 14 prensipten oluşmaktadır. Sistem içerisindeki her prensip için bir yönetim anlayışı tanımlanmıştır. Bursagaz bu etik değerlerin yanı sıra grubun değerlerinin; şirket vizyon, misyon ve değerleriyle eşleştirildiği davranış kodeksi uygulamasını da kullanmaktadır.

14 bölümden oluşan bu davranış kodeksi, yönetim kurulundan mektup ile başlayarak, bir iyi niyet bildirgesi olarak hayata geçirildiğini garanti altına almaktadır. Davranış kurallarına uyumun temel esaslarını dikkate alan kodekste, EWE’nin değerleri ve ilkeleri ile şirketlerin uyumu, çevrenin ve doğanın korunması, adil rekabet ve düzenlemeler bölümleri de yer almaktadır. İş ile ilgili operasyonlarda dürüstlük kavramına değinilen kodekste bu alan 4 farklı başlıkta incelenmektedir.

İş ortakları ile ilişkiler, resmi makamlar ve yetkililer ile ilişkiler, davetler ve hediyeler, bağışlar ve sponsorluk faaliyetleri olarak kırılımlandırılmış olan bu alanda üst düzey uyum beklentileri bulunmaktadır. Metodoloji aynı zamanda adil ve emniyetli çalışma koşulları, çıkar çatışmalarının önlenmesi, şirket malının korunması, hassas bilginin ele alınması ve verinin korunması, muhasebe ve dokümantasyon, sermaye piyasası gerekliliklerine uyum, uyum organizasyonu ve ihlale ilişkin durumlar bölümlerini de içermektedir.

Bursagaz Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı’nın bir parçası olan etik yönetim; organizasyonel yapısı itibariyle şirket bünyesinde tanımlanmış Uyum Yöneticisi ve Yaşama Saygı Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yaşama Saygı Komitesi’nin de bir üyesi olan Uyum Yöneticisi kodekse ve etik yönetim prensiplerine ilişkin konuların uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması konusundaki sorumlulukları yürütmektedir. 2013 yılında kurulan Yaşama Değer Komitesi, yönetim takımının yetkisi ile şirket bünyesinde etik davranışın bir şirket kültürüne dönüştürülmesi ve gelen öneri, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi konusundaki görevleri yerine getirmektedir. 5 kişiden oluşan komitede hukuk temsilcisi( uyum yöneticisi), danışman ve tarafsızlığı çalışanlar tarafından kabul edilmiş 2 Bursagaz personeli ve insan kaynakları yöneticisi bulunmaktadır. Komitenin en önemli özelliği işlerinden tamamen bağımsız görev tanımları ve tarafsız değerlendirme yapabilme yetkelerinin olmasıdır. Komitenin temel görevleri arasında şirketin etik kurallarının ve EWE Turkey Holding etik kodlarının korunması ve iletişiminin yapılarak çalışanlar arasında yaygınlığın sağlanması, etik kurallara uyumun gözetilmesi ve uygunsuzlukların oluşmaması için önlem ve eylemlerin hayata geçirilmesi yer almaktadır.

Komitenin görevleri arasında ayrıca, Bursagaz bünyesinde fırsat eşitliği kavramının tanımının yapılması ve çalışanlara yayılımının sağlanması, etik ve fırsat eşitliği ihlallerinde doğrudan çalışanlardan geri bildirim alması ve konunun değerlendirilerek üst yönetime raporlanması ve konunun takibi, çalışanlar arasında fırsat eşitliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlanması, insan haklarına ilişkin olumlu uygulamaların şirket içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlanması ve olumsuzlukların önlenmesi, kadın çalışanlara fırsat eşitliği konusunda uygulamalar sunulması, eşitlik konularında çalışanları bilgilendirici eğitimlerin planlanmasının sağlanması ve takibi, eşitlik stratejilerinin gelişimine katkı sağlanması yer almaktadır. Komite görev ve sorumlulukları kapsamındaki değerlendirmelerini 3 aylık sürelerde toplanarak gözden geçirmekte ve üst yönetime gelişme değerlendirme raporu hazırlamaktadır.

Etik yönetim anlayışı kapsamında Yaşama Saygı Komitesi üyelerinin tamamının şirket ve özel iletişim hatlarını içeren bilgilendirme çalışmaları yapılmış olup, komite çalışanları dışındaki paydaşlardan gelecek olan bildirimleri değerlendirmek amacıyla içerisindeki iki üyesini müşteri hizmetleri sürecinden görev alacak çalışma arkadaşları arasından seçmiştir. Resmi yollarla ve çağrı merkezi aracılığıyla gelen tüm bildirimler “Envision” ve “CRM” sistemleri üzerinden çağrı numarası ve evrak numarası ile kaydedilmektedir. Bursagaz bünyesinde son 4 yıllık süreç içerisinde paydaşlardan gelen yasaya aykırı davranışa ilişkin şikayet oluşmamış olup, bu alanda yasal konularla ilgili daha çok bilgilendirme talepleri oluşmaktadır.

Şirket bünyesinde kurgulanan CRM (Customer Relations Management / Müşteri İlişkileri Yönetimi) yönetimi sadece müşterilerin kullanımına değil aynı zamanda toplumsal şikayetlere de açık bir kanal olarak kullanılmakta ve her gelen çağrı ile iletilen görüşme kaydı sistemde hem veri hem de ses dosyası olarak kaydedilmektedir. Yaşama Saygı Komitesi öncesindeki 2011-2012 yıllarındaki süreçte, etik yönetimi ifade edecek herhangi bir şikayet veya bildirim olmamıştır. 2013 yılında Yaşama Saygı Komitesi’ne herhangi bir şikayet veya bildirim gelmemiş olup, 2014 yılında 4 adet bildirim gelmiş ve tamamı aynı yıl içerisinde karşılanmıştır. 2015 yılında Bursagaz Yaşama Saygı Komitesi’ne çalışanlardan 7 farklı bildirim gelmiş olup, bu bildirimlerden biri yasal mevzuat gereklilikleri nedeni ile kısmen reddedilmiş olup; 4 adedi çağrı merkezi çalışma koşulları ile ilgili olarak 2015 yılı içerisinde karşılanmıştır. 3 adet farklı talepten 2’si 2015 yılı içerisinde karşılanmış olup; 1 adedinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 2016 yılında gerçekleştirilecektir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.