Kurumsal Yönetim

Stratejik Bakış Açısı

Bursagaz hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşmanın anahtarı olarak gördüğü EFQM Avrupa Kalite Yönetim Vakfı mükemmellik modeli kapsamındaki stratejik yönetim bakış açısını şirketin temelinde konumlandırmaktadır. Stratejik iş sürekliliği planı çerçevesinde şekillenen, her yıl çalışanların %50’sinden fazlasının katıldığı stratejik planlama çalışmalarını çalışanlarının katılımı ile SEÇ kriterleri adını verdiği sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi esas alan Bursagaz, her yeni dönemde rotasını çalışanlarının analiz ve değerlendirmeleri ile geliştirdikleri fikirleri doğrultusunda çizmektedir. 2006 yılından itibaren “strateji mutfağı” konsepti çerçevesinde, gelecek dönemler için yeni lezzetleri harmanlayan aşçılar yetiştiren Bursagaz, çalışanlarından aldığı farklı görüşler, yaratıcı fikirler ve tecrübelerin katkısıyla çalışmalarını çeşitlendirmektedir. Farklı birimlerin çalışanlarından oluşan strateji mutfağı takımı çalışmalarına Bursagaz sürdürülebilir yaşam platformu da dâhil olmakta ve bu durum planlamanın verimliliğinde büyük rol oynamaktadır.

Stratejik planlama süreci paydaşlara yönelik anketler ile başlamakta olup; dış veri, iç veri, SWOT, Kadran ve Hoshin Kanri bazlı stratejik amaç önceliklendirme analizlerinin gerçekleştirilmesi ile devam eder. Dış veri analizi; paydaş beklentilerini dengeleme analizi, PEST analizi ve rakip analizini kapsamaktadır. Sürecin ilk adımı memnuniyet anketlerinin incelenmesidir. Vizyon, misyon ve değerler anketi, EMMA (evsel müşteri memnuniyeti anketi), SMMA (sanayii müşteri memnuniyeti anketi) ve TFA (toplumsal fayda anketi), çalışan memnuniyeti ve iç müşteri memnuniyeti anketleri kapsamında elde edilen geri bildirimler strateji mutfağı takımı tarafından incelenip önem derecelerine göre önceliklendirilmektedir. Anketlerin tamamlanması ve sonuçların toplanması sonrasında, dış veri analizlerinden ilki olan paydaş beklentileri analizi ile süreç devam etmektedir. Paydaşların istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmek ve bunlara yönelik stratejiler geliştirmek hedefli “Paydaş Beklentileri” analizi; paydaşların belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve sınıflandırılması ile tamamlanır. Bu analizin ilk adımı paydaş listesinin gözden geçirilmesidir. Paydaşlar güncel sektör, pazar ve çevre koşullarına bağlı olarak; türü, stratejik veya temel bir paydaş olması, kodu, matris rolü, beklentileri, etkileşime geçilen metotları incelenerek SEÇ kriterleri (sosyal-ekonomik-çevresel) boyutlar çerçevesinde değerlendirilir. Stratejik paydaşlar kararlarda etkin, hedeflere ulaşma yolunda anahtar role sahiplerdir. Temel paydaşlar ise Bursagaz ile yasal çerçevede ilişkili, operasyonlar üzerinde etkisi olan paydaşlardır. Paydaşların kodlanmasında stratejik ve temel oluşu dikkate alınır “S” ve “T” harfleri ile sıra numarası oluşturulur. Stratejik planlama sürecinin başında yapılan anket çalışmaları, paydaş beklentilerinin Bursagaz tarafından tespitini sağlayan çalışmadır. Etkileşime geçilen metotlar ise; toplantılar, ziyaretler, denetimler gibi çeşitlendirilmektedir.

Listelenen paydaşlar; etki seviyesi, yerine farklı bir paydaş ile çalışılabilme, hedeflere ulaşmada ve operasyonlarda etkililiği gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilerek önem ve etki matrisinde konumlandırılmaktadır. Bursagaz’a etkisi ve Bursagaz’ın paydaşlara etkisi bazında konumlandırılan paydaşlar matrisin alanları olan; memnun et, yönet, gözlem yap ve bilgilendir bölümlerine dâhil olmaktadır. Memnun et ve yönet alanında kalanlar birinci öncelikli; gözlem yap ve bilgilendir alanında kalanlar ise ikinci öncelikli olarak sınıflandırılır. Birinci öncelik alanında Bursagaz’ın faaliyetlerinden doğrudan etkilenen veya Bursagaz’ı doğrudan etkileyen paydaşlar yer alır. Bu alan sürdürülebilirlik ile de doğrudan ilişkili olan paydaşlar olarak kabul edilir. İkinci öncelikli paydaşlar ise hem Bursagaz’ın kendilerine etkisinin hem de Bursagaz’a etkilerinin dolaylı olduğu gruptur. Yalnızca öncelik verebilmek adına bir ayrıştırmaya gidilmiştir. Her iki alanda stratejik planlama da yer almakta olup, stratejik hedeflere etki etmektedir.

Paydaş beklenti analizi, paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını ulusal kanunlar ve uluslararası kabul görmüş ilgili standartlar tarafından tanımlandıkları şekliyle haklar da dâhil olmak üzere paydaşlar üzerindeki etkiler çerçevesinde inceler. Analiz sonucunda elde edilen beklentiler, stratejik sürdürülebilirlik konuları matrisinde belirlenmiş olan sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konuların da tespitinde etkilidir. Paydaş beklentileri analizi sonrasında stratejik planlamaya önemli girdiler oluşturacak “Geliştirilmiş Porter” analize geçilir. Günümüz rekabet koşullarında, paydaşlarına en iyi hizmetleri sunmak isteyen şirketlerin etkin bir stratejik plan oluşturmasının gerekliliklerden bir diğeri de rakiplerini incelemesidir.

Geliştirilmiş Porter analizi de Bursagaz’ın bu amacına hizmet eden, içinde bulunduğu sektör ve tüm sektörler bazında rakiplerini inceleyerek etki düzeylerine göre sınıflandırdığı analiz çeşididir. Analiz kapsamında; operasyonel yönetim anlayışları, hizmet kaliteleri, işlerinin risk düzeyi, mali güçleri, teknolojik ve inovatif yönleri olmak üzere farklı bakış açıları ile incelenen rakiplerin değerlendirmelerinden elde edilen etki puanları önceden belirlenmiş rekabet katsayısı ile tamamlanmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda ortaya çıkan etki düzeyi referans alınarak; doğrudan stratejik amaca

etki sağlayan, stratejik planlamaya girdi sağlayan rakipler belirlenmektedir. Analiz sonucu elde edilen çıktılar ile rakiplerin ürün ve servisleri, dış çevre ve iletişim ağları gibi farklı açılardan daha detaylı olarak incelenmeyi esas alan “Kadran Analizi” oluşturulmakta, Bursagaz’ın stratejik planlama çalışmalarına 2015 yılında dâhil ettiği bu analiz rekabet stratejilerin belirlenmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

Dış veri analizlerinden bir diğeri ise sürekli olarak gelişim ve değişimlerin yaşandığı piyasa koşullarında, Bursagaz’a ve paydaşlarına yansıyacak olası tüm etkilerin göz ardı edilmeden stratejik planlamaya dâhil edilmesini sağlayan PEST analizi’dir. PEST analizi Bursagaz’ın süreçleri ve faaliyetlerinde etkili olabilecek; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik etkenleri araştırır. Ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra sektör ve pazar hakkında da geniş bir araştırma ile başlayan analiz, bu araştırma sonucu elde edilen faktörlerin listelenmesi ve kodlanması, faktörün etkisiyle oluşabilecek olumlu veya olumsuz sonuçların öngörülmesi, oluşturulan önemlilik matris aracılığı ile önceliklendirilmesi ile devam eder. Kodlandırılmış faktörler; harekete geçme ve olumsuzluk durumu olmak üzere iki eksende incelenir. Faktörler bu iki eksen bazında matris üzerine yerleştirilir. Alanlar bakımından kırmızı, kahverengi, turuncu, sarı ve beyaz 5 farklı şekilde renklendirilerek gruplandırılır. Kırmızı alanda kalanlar önceliklendirme hususunda en çok önem arz eden faktörlerdir. Kırmızıdan beyaza bu öncelik sırası gittikçe düşer. Gruplandırma öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmekte olup beyazdan kırmızıya matrise girdi sağlayan tüm faktörler incelenmesini hedeflemektedir. PEST analizi Bursagaz’ın kontrolü dışında gerçekleşen faktörlerden dolayı başarısının olumsuz yönde etkilenmesine engel olduğu gibi, SWOT analizinin fırsatlar ve tehditler alanı için kaynak oluşturmaktadır. Dış çevrede yer alan faktörlerin makro boyutta değerlendirilmesi sonrasında strateji mutfağı ekibi kurumsal içyapıya odaklanarak Bursagaz’ın kuvvetli olan ve iyileştirmeye açık alanları hakkında değerlendirme çalışmalarına başlamaktadır. 2015 yılında analizin etkinliğini arttırmak, strateji mutfağı çalışanları için çok daha verimli beyin fırtınası çalışmaları gerçekleştirmek adına iç veri analizi, Bursagaz’ın tüm süreçleri üzerinden geçilerek yapılan değerlendirmeler ile uygulanmaya başlanmıştır.

Bu uygulama ile Bursagaz, süreçlerinin tek tek ele alınmasını ve işleyişte aksama yaratan veya geliştirilme olasılığı olan alanların belirlemesini sağlayarak çalışmanın verimi büyük ölçüde artmıştır. İç veri analizi tıpkı PEST analizi çıktıları gibi, SWOT analizinin oluşumunda kaynak görevi üstlenmektedir. SWOT analizinin kapsamında olan kuvvetli ve zayıf yanlar iç veri analizinin çıktıları ile fırsatlar ve riskler ise PEST analizinin çıktıları ile şekillenmektedir. Bursagaz SWOT analizi ile geniş çaplı bir kurumsal öz değerlendirme yapmanın yanı sıra stratejileri belirlerken Bursagaz’ın kuvvetleri yanları ile fırsatlarının zayıf yanları ile risklerinin ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. Analizin sonunda ortaya çıkan maddeler arasında da bir önceliklendirme yapılmakta “önceliklendirilmiş SWOT analizi” oluşturulmaktadır.

SWOT analizi sonucunda 2015 yılı için öngörülen belirgin fırsatların; kentsel dönüşüm ve nüfus artışı, ikame ürünlere göre doğalgazın daha ekonomik olması, doğalgaz tüketimini arttırabilecek teknolojik gelişmeler, global piyasalardaki doğalgaz ve petrol fiyatlarının düşmesi; belirgin risklerin ise doğalgaza uygulanmaya devam eden özel tüketim vergisi, kömüre geçişin serbest tüketicilere hızlanması, komşu ülkelerdeki politik gelişmelerin enerji arz güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşması, doğalgaz çevrim santrallerine yönelik stabil olmayan üretim politikaları olarak sıralandığı görülmüştür. Tüm bu analizlere ilişkin geliştirilen stratejiler sonucu oluşan hedeflerin performans bakımından özeti 2015 hedefleri tablosunda yer almaktadır.

Stratejik iş sürekliliği planı, performans adına geliştirilmiş temel süreçlerin bir tarifidir. Plan sonucunda stratejilerin belirlenmesini sağlayacak olan çıktılar elde edilerek Bursagaz’ın kurumsal karnesi düzenlenmektedir. Bir önceki dönemin kurumsal karnesinin baz alınarak gelecek dönem hedeflerine göre yenilendiği bu çalışma ile; perspektif ve stratejik amaçlar gözden geçirilmekte Hoshin kanri yönetimi ile yapılan puanlama ile stratejik amaçlar öncelik sırasına konulmaktadır. Ardından aynı yöntem ile stratejik amaçlar Bursagaz süreçleri bazında oylanmakta elde edilen ortalama ilişki puanı süreç iyileştirmede stratejik çarpan olarak kullanılmaktadır. Süreçler ile entegrasyon sonrasında kurumsal karnenin son hali verilmekte ve kurumsal strateji haritası oluşturulmaktadır. Kurumsal karnede yer alan; kurumsal itibarı arttırmak, sürdürülebilir performansı sağlamak ve kurumsal riskleri yönetmek ana stratejileri çerçevesinde belirlenmiştir. 2015 yılında doğrudan sürdürülebilirlik unsurları ile ilişkili olarak belirlenen stratejik amaçlar ise; sürdürülebilir müşteri deneyimini yönetmek, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir gelecek için paydaş beklentilerini karşılayan inovatif projeler geliştirmek, güvenli ve sürekli gaz arzını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmak, çalışan memnuniyetini ve yaşayan değerlere uyumu sağlamak olarak belirlenmiştir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.