Sektörel Kazanımlar

İlkleri Başaran Şirket "Bursagaz"

Bursagaz her yıl devreye aldığı operasyonel ve yönetsel projelerle şirket performansının artırılması anlamında verimlilik bazında finansal olan ve olmayan katkıların sağlamasının yanında, sektörel ilklere de imza atarak toplam verimliliğin artırılmasında öncü rol oynamaktadır. 2014 yılında özellikle performans izleme alanlarında gerçekleştirilen Dashboard ve BI-BW İş Analitiği projeleri kapsamında iş zekası çözümleri devreye alınarak, ekonomik performans da dahil olmak üzere temel çıktıları etkileyen tüm verilerin analizleri sunulmaktadır. Anlık veri ulaşımı ve analizini sağlayan bu sistem sektörde rol model teşkil etmekle birlikte SAP tarafından 2014 yılında “Yılın En İyi İş Analitik Projesi” olarak konumlanmıştır.

Bursagaz strateji yönetim yaklaşımının analiz aşamalarını ve takip çıktılarını daha etkili ve verimli bir şekilde incelemek, tüm sistemleri ile entegre bir sistem oluşturmak amacıyla, 2014 yılının son çeyreğinde başlattığı SAP SSM 10.1 Strateji Yönetimi Uygulamasını 2015 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin ilk SAP SSM 10.1 versiyonlu uygulaması olarak devreye almıştır. 21. Yüzyıl Bilişim Teknolojisi ile iş yaşantısını bağdaştıran Bursagaz, günlük operasyonlarında bilgi teknolojileri uygulamalarını efektif olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla bu sistemlerin ayakta kalma süreleri ve bu sistemlere ilişkin sunulan hizmetler özellikle iç müşteri memnuniyetinde ve dış müşteri memnuniyetinde ön plana çıkmaktadır. Bursagaz Servis Destek ve Servis Oluşturma süreçlerini Bilgi Teknolojileri Yönetişim Altyapısına dâhil ederek, ITIL metodolojisinin örnek uygulamalarını hayata geçirmektedir. 3.Nesil ITIL uygulamalarını bilgi teknolojileri altyapısına entegre eden Bursagaz, bu yönetim metodolojisini tüm Dünya şirketleri ile aynı anda ve yüksek performansta kullanmaktadır. ITIL metodolojisinin en başarılı kurgulandığı yazılımlardan biri olan HP ITSM üzerinde Bursagaz’da bilgi teknolojileri süreçleri yönetilmekte ve performans raporlamaları gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal projelerimizle her yıl sektöre yeni bir soluk katarak, rol model şirket olma konumumuzu perçinleyerek, enerji dağıtımında fayda üretecek ve fark oluşturacak projelere imzamızı atıyoruz…

Bursagaz lisans sınırı içindeki potansiyel abonelerinin tespit edilmesi, güncel bina bilgilerine sahip olunması ve doğru analiz yapılarak verimli bir bilgi ağının oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri projesi ile veri tabanı yönetim sistemleri harita destekli uygulamalarla bütünleştirilmiştir. Bursa iline ait bilgiler, amacına yönelik olarak toplanmış, bilgisayar ortamında depolanmış, gerekli güncelleştirmeleri hayata geçirilmiş, verilerin kontrol ve analizleri gerçekleştirilerek; anlık görüntülemeye olanak sağlanmıştır. Böylece çeşitli ölçeklerdeki haritalar, CBS uygulamaları aracılığı ile analiz edilmeye ve veri depolama alanı olarak kurgulanmaya başlanmıştır. Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgileri hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamakta olup; sistemin etkinliği ve güvenirliği daha fazla memnuniyet, daha fazla zaman kazanımı, daha fazla iş yapabilme becerisi ve daha az maliyeti de beraberinde getirmiştir. Harita ve CBS kapsamında; 2015 yılında, 130 km. polietilenhat 41 km. servis hattı, 4 bin 210 adet servis kutusu, 2,3 km. çelik hat ölçümü ve 223 adet aplikasyon, 62 km projenin ölçümü gerçekleştirilmiştir.

Yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı bir şirket stratejisi olarak benimseyen Bursagaz; 2005 yılında bünyesine kattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile bu yolculuğa başlamıştır. Aynı yıl ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre sistemler yönetimine geçiş yapmıştır. 2007 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve 2011 yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemleri ile kalite yolculuğuna devam etmiştir. 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile enerji sektöründe bu belgeyi ilk alan gaz dağıtım şirketi olarak sektöre yön vererek öncülük yapmıştır. 2015 yılının son günlerinde sahip olduğu yönetim sistemleri yaklaşımlarına bir yenisini ekleyen Bursagaz; akreditasyonunu gerçekleştirmiş olduğu Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yaklaşımları ile Türkiye’de enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk doğalgaz dağıtım şirketi olmasının yanı sıra iş mükemmelliği ve iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamayı başarmıştır.

Bursagaz 2013 yılından bu yana yönetim sistemleri standartlarının gerektirdiği dokümanların takip ve yönetimini online bir sistem olan QDMS üzerinden gerçekleştirmektedir. Sistemde bulunan toplamda 980 civarı dokümanın yeni doküman oluşturma, revizyon ve iptal işlemleri sonrasında doküman kontrol ve onay süreçleri QDMS sistemi üzerinden yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Sistemleri yıl boyunca sistem üzerinden doküman yönetim işlemlerinin yanı sıra denetim planlarının hazırlanması, iç tetkikçilerle online bilgi paylaşımı, denetim bulgu raporlarının sisteme yüklenmesi, denetim sonrası iyileştirmeye açık alanlarla ilgili düzeltici faaliyet aksiyon takip gibi denetim süreçlerinin takip ve kontrolü, personel yetkilendirme çalışmalarını yıl içerisinde sürdürmeye devam etmiştir.Geleceğe hazır olmak için yeni teknojilerin kullanılması iş yapış tarzımızdaki temel yapı taşlardandır.

2014 yılında kavramsalı tasarlanan ve sektöre yeni bir soluk getirecek olan bir diğer proje de I-Rota olarak adlandırılan “Mobil İşgücü Yönetim Projesidir”. I-ROTA Mobil İşgücü Yönetimi projesiyle, Almanya’ da faaliyet gösteren EWE grup şirketlerinin sinerjisini de kullanarak, sistemsel optimizasyonlar sayesinde daha verimli bir iş modeli oluşturmak, kayıpları minimize etmek ve bununla birlikte yeni mobil teknolojileri her alanda kullanarak, saha işgücü yetkinliklerinin artırılması ile kaynakların etkin bir şekilde tek noktadan yönetilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bünyesinde birçok mobil uygulamalar bulunduran bu yeni iş yapış tarzı ile Bursagaz’ın saha süreçlerinin entegre edilerek tek noktadan yönetilmesi, saha çalışanlarının yetkinliklerinin üst düzeye çıkarılması ve birden çok işi yapabilir hale getirilmesi, bunun sonucunda yakıt, zaman, işgücü tasarrufu elde edilmesi, müşteri ve çalışan memnuniyeti ile toplumsal faydanın artırılması sağlanmaktadır. Saha faaliyetlerine yönelik, 2015 yılı içerisinde i-rota ekipleri tarafından sahada tamamlanan toplam iş sayısı 213.712’dir. Bu süreç alanında yapılmakta olan işler, ilk tesisat kabulü, ikinci sözleşme tesisat kontrolü, periyodik tesisat kontrolü, ilk sözleşme tesisat kontrolü, acil ihbarlar, gaz açma, sözleşme feshi nedeniyle gaz kesme ve saha etütlerinden oluşmaktadır. I-Rota maharetiyle öncelikli ihbarların %70’ine 15 dakika altında ulaşılmıştır. Oluşturulan performans değerlendirme sistemi ile i-rota faaliyetlerini yürütmekte olan ekiplerin performansları düzenli olarak izlenmektedir. Performans sistemindeki ağırlık oranları güne başlama (%10), İhbara müdahale (%30), Açma/Fesih işlemleri (%20), İlk tesisat/Bordro/İlk sözleşme kontrolleri (%30) ve Rapor/ izin (%10) olarak belirlenmiştir. Bu performans değerlendirme metodolojisinin belirlenmesi ve sistemin uygulamaya konulmasıyla birlikte süreçlerin sahada gerçekleştirilmesi için gidilen toplam yol ve harcanan yakıt miktarı yaklaşık %50’ye varan düzeyde azalmıştır ve ilgili süreçlerde verimlilik sağlanmıştır.

Sektörde sadece operasyonel alanda değil insana yatırım alanında da rol model teşkil eden Bursagaz, ön planda tuttuğu insan kaynakları uygulamaları ile Son 3 yıldır “Great Place to Work” ödül sürecine dahil olmakta 50 ile 500 arası çalışana sahip şirketler kategorisinde Türkiye’nin en iyi işverenleri arasına girmektedir. 2013 yılında “Great Place to Work” Türkiye’nin en iyi 3. İşvereni ödülünü almaya hak kazanan Bursagaz; aynı yılda “Avrupa’da En İyi İşveren Listesinde İlk 50 İçerisinde Yer Alan İlk Türk ve Ulusal Enerji Şirket” ünvanın da sahibi olmuştur.2014 yılında “Great Place to Work” Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülmüş 2015 yılında ise aynı ödül sürecinde Türkiye’nin en iyi 2. işvereni olarak seçilerek süreci tamamlamıştır. 2014 yılında uluslararası değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda “İnsana Yatırım Altın Sertifika” ödülünü almaya hak kazanan Bursagaz’da 2013,2014 ve 2015 yıllarında Çalışan Memnuniyet Anketi dışında Güven İndeksi araştırması, GPTW (Great Place to Work) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu anket ile Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında 2015 yılında %89’luk puanı ile 2. Sırada yer alan Bursagaz, 5 farklı kategoride çalışanların şirketlerine olan güvenlerini ölçümlemiştir. Aynı bakış açısıyla 2014 yılında uluslararası alanda önde gelen İnsan Kaynakları modeli olarak uygulanan Investors In People - İnsana Yatırım Standardı uygulamaları kapsamında Bursagaz 1,5 yıllık standardizasyon sürecini 6 ay gibi bir sürede tamamlayarak doğrudan denetime giren ilk Türk şirket olarak konumlanmış ve enerji sektörüne standardın en üst sertifikasyon seviyesi olan “Gold” aşamasındaki belgeyi kazandırmıştır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.