Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Bakış...

Bursagaz, sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi sürecinde sürdürülebilirlik bakış açısına ilişkin tüm boyutları değerlendirerek, öncelikli unsurların tespitini gerçekleştirmektedir. Her yıl strateji mutfağı ekibi tarafından sürdürülebilirlik komitesi katılımcılarının da katkısı ile gerçekleştirilen çalışmada, paydaş beklentileri değerlendirilerek oluşturulan strateji gelişim matrisinde sürdürülebilirlik açısından öncelikli olan konular, yasal mevzuatlar, operasyonel performans, yönetsel performans, kısa-orta ve uzun vade operasyonel stratejilere etkiler, iş sürekliliğine etkilere göre skala üzerinden puanlanmaktadır. Bu skaladan elde edilen puanlar paydaş önceliklendirme matrisinden elde edilen bulgular ile eşleştirilerek oluşturulan Bursagaz stratejik sürdürülebilirlik konuları matrisindeki unsurlar; hem Bursagaz üzerindeki hem de paydaşlar üzerindeki etkisi ve önemi baz alınarak önceliklendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik geleceğimizi garanti altına alan iş yönetim felsefemizde ana strateji olarak konumlanmıştır.

Aynı zamanda sürdürülebilirlik çıktıları mali paydaşlarla da yönetim kurulu toplantılarında paylaşılmakta etkilerine ilişkin yeni strateji girdileri tasarlanarak, üst yönetim tarafından sürdürülebilirlik komitesine iletilmektedir. Sürdürülebilirlik adına belirlenen kilit konu başlıkları ele alınarak; 2015 yılı için belirlenen uzun vadeli kurumsal stratejiler, rekabet konumu, nitel ve nicel mali değerler ile ilişkileri bakımından sürdürülebilirlik konuları matrisi oluşturulmuş ve karşılaşacağımız riskler ile mevcut olan fırsatlarımız arasında bir öncelik sırası belirlenmiştir. Hem kurumsal hem de paydaş beklentisi yönünden ele alınan bu kilit konu başlıkları SEÇ kriterleri adı verilen sosyal, ekonomik ve çevresel etki bazında analiz edilmiş, sonucunda Bursagaz stratejik sürdürülebilirlik konuları matrisi oluşturulmuştur.

2015 yılında kurum bazında belirlenen tüm risk ve fırsatlar bazında sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesinde birinci öncelikli alanlar ürün güvenliğini ile dolaylı ekonomik performans etkilerini kapsayan enerji arz güvenliği; piyasa varlığı ile dolaylı ve doğrudan ekonomik etkileri kapsayan iş verimliliği ve ekonomik performans; iş gücü yönetimi, istihdam, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile eğitim-öğretim dâhil olmak üzere çalışanlar ile ilgili tüm unsurları kapsayan insana yatırım olarak belirlenmiştir.

Paydaş memnuniyeti unsurunu ve sürdürülebilirlik stratejilerine olan etkileri kapsayan paydaş beklenti yönetimi yaklaşımı; toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği;stratejik planlama sürecini kapsayan kurumsal yönetim ve değer entegrasyonunu kapsayan etik iş uygulamaları yaklaşımı, tedarik çerçevesini ve etkileri de dâhil olmak üzere malzeme yönetimini kapsayan tedarik zinciri ve malzeme yönetimi, enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğini kapsayan sağlık ve güvenlik risk yönetimi konuları nedensellik matrisinde ikinci öncelikli alanda konumlanmıştır. Üçüncü öncelikli alanlar ise; atık yönetimini ve çevresel etkileri kapsayan çevresel etki ve atık yönetimi, gaz ile hava emisyonlarının yönetimini kapsayan sera gazı yönetimi ve iklimle mücadele, müşteri gizliliği ve ürün bilgilendirmesini kapsayan bilgi toplumu yönetimi olarak belirlenmiştir. Nedensellik değerlendirmeleri kapsamında matris içerisinde su yönetimi ve biyoçeşitlilik önceliksiz unsur olarak nitelendirilmiştir.

Öncelikli unsurlarda geçmiş yıla oranla belirgin bir değişiklik bulunmamaktadır. Su yönetimi sadece evsel amaç ile kullanımı nedeniyle yoğun bir üretim olmaması; biyoçeşitlilik ise operasyon alanında ise biyoçeşitliliği etkileyecek herhangi bir etki bulunmaması nedeniyle önceliksiz unsur olarak belirlenmişlerdir. İznik ilçesinde yapılan faaliyetler çevresel etkileri çevresel etki ve atık yönetimi konusu içerisinde değerlendirilmekte olup, bölgenin doğal bitki örtüsünün ve tarihi yapısının korunması adına yerel dinamiklerle çalışma gerçekleştirilmektedir. Bursagaz bünyesinde belirlenmiş olan öncelikli unsurların tamamı paydaş listesinde yer alan tüm paydaşların sürdürülebilirlik beklenti türü ile eşleştirilmiş olup; Bursa lisans alanını kapsayacak şekilde değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik matrisine (nedensellik matrisi) girdi oluşturan stratejik planlama analizlerinin sonucunda, enerji arz güvenliği ve verimliliği iletim şebekesi konuları toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği konuları ile bütünleşerek stratejik planlamaya risk olarak girdi oluşturmuştur. Enerji verimliliği konusundaki gelişmeler, paydaş beklentilerinin ikame ürünlere oranla doğalgazdan yana olması, toplumsal sağlığı sağlayıcı unsurların ve çevresel etkilerin paydaş beklentilerinde önemli bir unsur olarak ön plana çıkması konuları ise sürdürülebilirlik alanında değerlendirilen fırsatlar olarak girdi sağlamışlardır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.